Sidebar Menu

AGREEMENT NUMBER - VS/2020/0101 Expanding and Improving Workplace Democracy as a Prerequisite for Humanising Labour and the Work Environment – DIRECT II

 

Polish

W dniach 24-25 lutego w Sofii odbyło się pierwsze spotkanie członków międzynarodowego konsorcjum badawczego, które rozpoczyna realizację dwuletniego projektu DIRECT II. Konsorcjum złożone jest z ośrodków z 7 państw UE, a w jego skład wchodzi również zespół badaczy z Katedry Polityki Publicznej SGH.

Projekt nosi pełną nazwę - „Expanding and Improving Workplace Democracy as a Prerequisite for Humanising Labour and the Work Environment - DIRECT II”. Finansuje Komisja Europejska, dla której jego przedmiot należy do strategicznych obszarów  działania (unowocześnienie mechanizmów organizacji pracy).

Partnerami w projekcie są organizacje związkowe (CITUB, SEK, 1 Mayo) i pracodawców (KRIB, BIA) organizacje badawczo-analityczne (FDV, IDEAS), uczelnie (SGH, RHUL). 

Podczas spotkania badacze uzgodnili założenia metodologiczne i organizacyjne, sposoby upowszechniania przyszłych rezultatów badań. Dyskutowano wstępnie projekt narzędzi badawczych (zagadnienia do scenariusza wywiadu pogłębionego i do wykonania studiów przypadku) oraz strukturę przyszłych raportów.

Generalnie projekt jest kontynuacją projektu DIRECT I, który to samo konsorcjum realizowało w latach 2016-2018. Badano problematykę partycypacji pracowniczej i zarządzania partycypacyjnego.

Obecny projekt również dotyczy partycypacji, ale obejmuje teraz głównie zagadnienie roli partycypacji we wprowadzaniu nowych technologii w sektorze przemysłu i usług (komercyjnych, publicznych). Chodzi zwłaszcza o wprowadzanie technologii, których zastosowanie potencjalnie może mieć wpływ na:

  • dynamikę i stan zatrudnienia w firmach i sektorach gospodarczych (groźby redukcji, konieczność restrukturyzacji zatrudniania),
  • strukturę kwalifikacji zawodowych (np. nabywanie nowych kompetencji i umiejętności),
  • organizację pracy,
  • metody i strukturę zarządzania,
  • efektywność pracy pracowników i zespołów pracowniczych.

Badacze będę analizowali na ile wprowadzanie nowych technologii ma miejsce i może mieć miejsce przy wykorzystaniu mechanizmów partycypacji pracowników. Przedmiotem badań będą relacje pracownicze i relacje na linii menedżerowie – pracownicy w sytuacji gdy w danej  firmie dochodzi do istotnej zmiany technologicznej.

Przedmiotem analizy będą również relacje między praktykowaniem bezpośredniej partycypacji w zarządzaniu a możliwością:

  1. humanizacji środowiska pracy,
  2. poprawy umiejętności pracowniczych oraz dobrostanu pracowniczego w miejscu pracy,
  3. poprawy satysfakcji z pracy i poziomu motywacji.

Kluczową kwestią jest zbadanie jaki jest poziom zaangażowania pracowników w takiej sytuacji, na ile są podmiotami wpływającymi na sposób wdrożenia nowych technologii. Przedmiotem oceny będzie rola, którą pełnią przedstawiciele pracowników na sposób wdrażania nowych technologii, w tym przedstawiciele związków zawodowych. To kwestia na ile są konsultowani w określonych momentach procesu, czy to planowania zmiany, określania sposobu jej przeprowadzenia, czy końcowego wdrożenia nowych technologii.

Badacze uzgodnili, że projekt będzie realizowany w trzech fazach. Na pierwszą składają się badania typu desk research czyli analiza literatury przedmiotu, najnowszych zjawisk w zakresie zmiany technologicznej (m.in. uzgodniono odwołanie się do najnowszych raportów Komisji Europejskiej, w tym „White Paper on Artificial Intelligence”, 2020, oraz raporty unijnej Fundacji Eurofound, w tym „Game-changing technologies: Transforming production and employment in Europe”, 2020).

W drugiej fazie badacze zrealizują badania jakościowe, wywiady pogłębione w dwóch wybranych sektorach (przemysł i usługi). W trzeciej fazie wykonane zostaną studia przypadków, w podmiotach działających w dwóch sektorach (przemysł i usługi).

Publikacje w projekcie

Zgromadzone podczas badań dane zostaną przeanalizowane, a konkluzje zamieszczone w raporcie krajowym oraz europejskim (porównawczym). W tym ostatnim skonfrontowane zostaną dane z 7 państw UE i ocenione różnice i podobieństwa w zachodzących procesach dotyczących konsekwencji zmian technologicznych i ich wpływie na stan i warunki zatrudniania oraz wykorzystanie instrumentów partycypacji.

Planowany raport krajowy będzie zawierał – poza wynikami badań – analizę generalnych procesów wpływu nowych technologii na warunki i organizację pracy, pozycję pracowników w warunkach zmian technologicznych, poziom ich upodmiotowienia, wykorzystanie mechanizmów dialogu i partycypacji. Opisane zostaną procesy na przykładzie dwóch sektorów i w dwóch konkretnych podmiotach ekonomicznych (studia przypadków).

Wśród „produktów” projektu jest również publikacja o charakterze poradnika. Kierowany będzie do osób zaangażowanych w procesy planowania i realizowania zmian technologicznych w firmach i innych podmiotach (Handbook of Good Practice Guidelines). Będzie zawierał zestawy dobrych praktyk oraz rekomendacje wypływające ze zgromadzonych doświadczeń z analizowanych podmiotów.

Seminaria

W projekcie zaplanowano również przeprowadzenie trzech europejskich dyskusji okrągłego stołu (Dublin, Rzym Madryt) oraz seminaria w krajach uczestniczących w projekcie. W przypadku tych ostatnich przeprowadza je każda organizacja będą członkiem konsorcjum badawczego.

Tym samym zespół z SGH również przeprowadzi seminarium, co nastąpi w czerwcu 2021. Poświęcone zostanie problematyce barier i szans jakie wiążą się z wykorzystaniem kapitału pracowników w unowocześnianiu firm i gospodarki.